Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm 2021 (Thứ ).

Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:

00. Danh muc tai lieu DHDCD 2021.pdf

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.pdf

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.pdf

3. Quy chế tổ chức Đại hội.pdf

4. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.pdf

5. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.pdf

6. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.pdf

7. Báo cáo giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.pdf

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.pdf

9. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.pdf

10. Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.pdf

11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.pdf

12. Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.pdf

13. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.pdf

14. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.pdf

15. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.pdf

16. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.pdf

17. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.pdf

 

Lượt xem: 1.535
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 472
Quý 2 : 21.373
Năm 2024 : 35.938
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm Vinawind: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội